• Documentary
 • Director: Ferdinand Khittl
 • Writer: Ferdinand Khittl, Enno Patalas
Synopsis
Starring
More Like
 • Documentary
 • Director: Ferdinand Khittl
 • Writer: Ferdinand Khittl, Enno Patalas

 • Mario Adorf

Watch A City's Birthday Celebrations
 • (1959)

 • Documentary
 • Director: Ferdinand Khittl
 • Writer: Ferdinand Khittl, Enno Patalas
 • HD 4K

Starring
 • Mario Adorf