• Drama
 • Director: Mikio Naruse
 • Writer: Mikio Naruse, Tomoyoshi Murayama, Jirô Osaragi
Synopsis
Starring
More Like
 • Drama
 • Director: Mikio Naruse
 • Writer: Mikio Naruse, Tomoyoshi Murayama, Jirô Osaragi

 • Noboru Kiritachi
  Ranko Edogawa
  Hideo Saeki
  Yuriko Hanabusa
  Yo Shiomi
  Sadao Maruyama
  Masao Mishima
  Akira Ubukata

Watch Nadare
 • (1937)

 • Drama
 • Director: Mikio Naruse
 • Writer: Mikio Naruse, Tomoyoshi Murayama, Jirô Osaragi
 • HD 4K

Starring
 • Noboru Kiritachi
  Ranko Edogawa
  Hideo Saeki
  Yuriko Hanabusa
  Yo Shiomi
  Sadao Maruyama
  Masao Mishima
  Akira Ubukata