• Drama
 • Director: Nikolai Shpikovsky
 • Writer: Viktor Yaroshenko
Synopsis
Starring
More Like
 • Drama
 • Director: Nikolai Shpikovsky
 • Writer: Viktor Yaroshenko

 • Fedir Hamalii
  Dmytro Kapka
  Luka Lyashenko
  Sofia Smirnova
  Vladimir Uralsky

Watch Bread
 • (1929)

 • Drama
 • Director: Nikolai Shpikovsky
 • Writer: Viktor Yaroshenko
 • HD 4K

Starring
 • Fedir Hamalii
  Dmytro Kapka
  Luka Lyashenko
  Sofia Smirnova
  Vladimir Uralsky