• Comedy
  Drama
  Musical
 • Director: Kihachi Okamoto
Synopsis
Starring
More Like
 • Comedy
  Drama
  Musical
 • Director: Kihachi Okamoto

 • Ikkô Furuya
  Ichirô Zaitsu
  Ai Kanzaki
  Mami Okamoto
  Taiji Tonoyama
  Hirotaro Honda
  Masao Imafuku
  Shinji Ogawa
  Gô Rijû
  Mickey Curtis
  Juro Kara
  Haruomi Hosono
  Yosuke Yamashita

Watch Jazz Daimyo
 • (1986)

 • Comedy
  Drama
  Musical
 • Director: Kihachi Okamoto
 • HD 4K

Starring
 • Ikkô Furuya
  Ichirô Zaitsu
  Ai Kanzaki
  Mami Okamoto
  Taiji Tonoyama
  Hirotaro Honda
  Masao Imafuku
  Shinji Ogawa
  Gô Rijû
  Mickey Curtis
  Juro Kara
  Haruomi Hosono
  Yosuke Yamashita