• Director: Kôkichi Tsukiyama
Synopsis
Starring
More Like
 • Director: Kôkichi Tsukiyama

 • Matsunosuke Onoe
  Kohaku Arashi
  Shôen Kataoka
  Tomiyasu Ikeda
  Sennosuke Nakamura
  Utagoro Onoe
  Tamanokyoku Onoe
  Hazaemon Bando
  Kakumatsuro Arashi
  Kamesaburo Arashi
  Kijaku ôtani
  En'ichirô Jitsukawa
  Matsuzaburo Onoe

Watch Shibukawa Bangorô
 • (1922)

 • Director: Kôkichi Tsukiyama
 • HD 4K

Starring
 • Matsunosuke Onoe
  Kohaku Arashi
  Shôen Kataoka
  Tomiyasu Ikeda
  Sennosuke Nakamura
  Utagoro Onoe
  Tamanokyoku Onoe
  Hazaemon Bando
  Kakumatsuro Arashi
  Kamesaburo Arashi
  Kijaku ôtani
  En'ichirô Jitsukawa
  Matsuzaburo Onoe